Statut Stowarzyszenia

STATUT.

STOWARZYSZENIA SOWA

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą „SOWA”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją skupiającą żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku oraz pracowników byłych Wojskowych Służb Informacyjnych, a także innych wojskowych i cywilnych służb specjalnych, członków ich rodzin i osób identyfikujących się z tym środowiskiem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, którymi są okręgi i oddziały.

§ 3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Okręgi i oddziały nabywają osobowość prawną zgodnie z przepisami prawa, za zgodą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania terenowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.

§ 4

Stowarzyszenie może używać znaku, proporców i sztandaru.

§ 5

Nazwa „SOWA” oraz znak obrazujący sowę z barwami Rzeczypospolitej Polskiej w kształcie stylizowanych konturów naszego kraju, trzymająca w szponach pole z tekstem FIDELIS POLONIAE przysługuje temu Stowarzyszeniu.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku, wskazującym jego nazwę i siedzibę.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz korzystać z usług wyspecjalizowanych podmiotów prawnych.

§ 8

 1. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń działających w kraju oraz należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli cele i metody tych organizacji nie są sprzeczne z prawem polskim i umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Władze Stowarzyszenia mogą nawiązywać współpracę lub podpisywać porozumienia z organami administracji państwowej, samorządowej i wojskowej oraz organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.
 3. Stowarzyszenie ma prawo posiadać swój organ prasowy, stronę WWW w internecie, rozgłośnię radiową i stację telewizyjną oraz powoływać ośrodki analityczno – badawcze, fundacje i inne podmioty organizacyjne zgodnie z obowiązującym prawem.

ROZDZIAŁ 2

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. integracja środowiska, ochrona jego dobrego imienia, obrona przysługujących mu z tytułu uprzedniej służby lub pracy praw nabytych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej,
 2. aktywizacja członków Stowarzyszenia do udziału w życiu publicznym, propagowanie patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwych postaw obywatelskich i etycznych, a także kultywowanie pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych,
 3. udzielanie pomocy prawnej i materialnej członkom Stowarzyszenia,
 4. pomoc w tworzeniu i znajdowaniu miejsc pracy dla członków Stowarzyszenia,
 5. wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie pomocy socjalno-bytowej, ochrony zdrowia oraz w innych trudnych sytuacjach życiowych,
 6. popularyzacja problematyki obronnej w społeczeństwie,
 7. utrzymywanie oraz rozwój więzi merytorycznych i koleżeńskich z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej, jeżeli cele i metody tych organizacji nie są sprzeczne z prawem polskim i umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
 8. prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b) działalności charytatywnej,

c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

d) ochrony i promocji zdrowia,

e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ich integracji,

g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

h) krajoznawstwa oraz wypoczynku,

i) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

j) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

k) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej, jednostkami organizacyjnymi MON oraz innymi organami administracji rządowej i samorządowej
 2. występowanie do właściwej władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej z odpowiednimi wnioskami (powiadomieniami) dotyczącymi naruszenia  praw i dobrego imienia środowiska,
 3. występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi nowych rozwiązań spraw socjalno-bytowych, emerytalnych i zabezpieczenia społecznego członków Stowarzyszenia do właściwych organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej,
 4. organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, konsultacji o tematyce związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia,
 5. powoływanie ośrodków analityczno – badawczych, fundacji i innych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem,
 6. utworzenie spośród członków Stowarzyszenia Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej,
 7. zajmowanie publicznie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,
 8. udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych poprzez swoje organy statutowe lub powołane w tym celu komisje socjalno-bytowe i inne zespoły,
 9. tworzenie i prowadzenie członkowskiej kasy pogrzebowej, a na życzenie rodziny zmarłego członka Stowarzyszenia udzielanie pomocy w organizacji pogrzebu,
 10. organizowanie krajowych i zagranicznych wycieczek krajoznawczych oraz innych formy zbiorowego wypoczynku, sportu i rekreacji,
 11. współpracę (w zależności od potrzeb) z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka,
 12. tworzenie zespołów redakcyjnych przy jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia, prowadzących działalność medialną dla potrzeb Stowarzyszenia,
 13. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 12

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne – żołnierze rezerwy, w stanie spoczynku, byli pracownicy wojska, członkowie ich rodzin oraz osoby, które identyfikują się z celami Stowarzyszenia.
 2. Członkami zwyczajnym stają się po złożeniu pisemnej deklaracji i akceptacji w drodze uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia i udzielająca mu pomocy finansowej, rzeczowej lub innej.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i akceptacji w drodze uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia osobom, które wniosły wybitny wkład w realizację celów, dla których Stowarzyszenie zostało powołane.

§ 13

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 4. korzystania z pomocy prawnej, materialnej i organizacyjnej Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 16

Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. propagowanie celów Stowarzyszenia oraz przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. wspieranie Stowarzyszenia prawnie, finansowo, rzeczowo i merytorycznie,
 3. uiszczanie składki członkowskiej.

§ 17

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji,
 2. śmierci,
 3. wykluczenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia z powodu:

a) łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) nieusprawiedliwionego zalegania, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek przez okres co najmniej sześciu miesięcy,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia,

e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

f) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 19

 1. Od uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia dotyczącej wykluczenia przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 2. Wykonanie uchwały, o której mowa w ustępie 1, ulega zawieszeniu do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, a na wniosek 2/3 uczestników Walnego Zgromadzenia Członków w głosowaniu jawnym.
 2. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, o ile dalsze przepisy nie stanowią inaczej.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

2) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia,

3) wytyczanie kierunków rozwoju i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

4) uchwalanie budżetu,

5) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

8 ) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

10) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

11) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w terminie nie później niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 23

 1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Główny Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę uprawnionych.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia tak w pierwszym, jak i drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, a na wniosek 2/3 uczestników w głosowaniu jawnym.
 4. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków winno się odbyć w terminie do dwunastu miesięcy od dnia rejestracji w KRS. W tym okresie Stowarzyszeniem kieruje Prezes i Zarząd Główny wybrany na Zebraniu Założycielskim.

§ 24

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z od 10 do 30 członków, w tym:

1) prezesa,

2) wiceprezesa,

3) sekretarza generalnego,

4) skarbnika.

 1. Skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia w trakcie kadencji nie ulega zmniejszeniu. Zarząd może go uzupełniać poprzez kooptację. Jeśli jednak ilość członków Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie zmniejszy się poniżej 3 – należy przeprowadzić wybory uzupełniające na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 2. Przy Prezesie Zarządu Głównego Stowarzyszenia działa Komitet Doradczy, który tworzą członkowie Założyciele Stowarzyszenia nie będący członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz osoby zasłużone dla środowiska, zaproszone przez Prezesa.
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu Głównego są: prezes oraz wiceprezes.

§ 25

Do kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodne ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

3) preliminowanie wydatków, sporządzanie bilansu rocznego Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie operacji finansowych,

4) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrań informacyjnych członków,

6) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

7) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich odwoływanie,

8 ) ustalenie, w formie uchwały, wysokości składki członkowskiej i wpisowego obowiązujących w okresie od zarejestrowania Stowarzyszenia do pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 26

 1. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, a na wniosek 2/3 uczestników w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 3. Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywa się w miarę potrzeby – nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób, w tym:

1) przewodniczącego,

2) wiceprzewodniczącego,

3) sekretarza,

4) dwóch członków.

3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, pozostali członkowie Komisji dokonują kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. W trybie tym można powołać nie więcej niż dwóch członków organu. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) występowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

4) w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania biegłych księgowych.

§ 29

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 30

1. Szczegółowy zakres i tryb działań Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ 5

Władze Okręgu

§ 31

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały określa nazwę, strukturę oddziałową, zasięg terytorialny oraz miejscowość, w której mieści się siedziba terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia powołuje pierwszy zarząd terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia.
 3. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia w ciągu dwunastu miesięcy od daty jej powołania zwołuje pierwsze Walne Zebranie Członków.

§ 32

Władzami okręgu są:

1) Walne Zebranie Członków Okręgu,

2) Zarząd Okręgu,

3) Komisja Rewizyjna Okręgu.

§ 33

Walne Zebranie Członków Okręgu jest najwyższą władzą Stowarzyszenia na terenie określonym uchwałą Zarządu Głównego.

§ 34

 1. Walne Zebranie Członków Okręgu zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. W Walnym Zebraniu Okręgu biorą udział:

1) z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Okręgu i oddziałów podporządkowanych,

2) z głosem doradczym:

a) członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

b) członkowie honorowi,

c) członkowie wspierający,

d) zaproszeni goście.

3. Do władz Okręgu mogą kandydować członkowie zwyczajni okręgu i oddziałów podporządkowanych.

§ 35

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu jest zwoływane przez Zarząd Okręgu co 3 lata.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Okręgu Zarząd Okręgu zawiadamia członków zwyczajnych co najmniej miesiąc przed terminem zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków Okręgu obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie porządku obrad. Projekt porządku obrad przedstawia Zarząd Okręgu.

§ 36

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu jest zwoływane:

1) z inicjatywy Zarządu Okręgu,

2) na pisemny wniosek:

a) Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

b) Komisji Rewizyjnej Okręgu,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Okręgu.

2. Zarząd Okręgu nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu zwołuje w ciągu 2 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub otrzymania pisemnego wniosku. Nadzwyczajny zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

3. W nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Okręgu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia, komisji rewizyjnych oraz członkowie honorowi, wspierający i goście z głosem doradczym.

§ 37

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Okręgu należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności okręgu i podporządkowanych oddziałów,

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej Okręgu i komisji rewizyjnych powołanych w Oddziałach,

3) ocena działalności organizacji okręgowej i jej władz oraz podejmowanie uchwał odnoszących się do tej działalności, a także rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej Okręgu dotyczących udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu,

4) wybór prezesa oraz członków Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej Okręgu,

5) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady zebrania.

§ 38

 1. Zarząd Okręgu składa się z od 5 do 10 członków, w tym:

1) prezesa,

2) wiceprezesa,

3) sekretarza,

4) skarbnika.

 1. Skład Zarządu Okręgu w trakcie kadencji nie ulega zmniejszeniu. Zarząd może go uzupełniać poprzez kooptację. Jeśli jednak ilość członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu zmniejszy się poniżej 3 – należy przeprowadzić wybory uzupełniające na najbliższym Walnym Zebraniu.
 2. Posiedzenia Zarządu Okręgu odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu Okręgu są: prezes oraz wiceprezes.

§ 39

 1. Zarząd Okręgu kieruje działalnością Okręgu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Okręgu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Zarządu Głównego Stowarzyszenia, jak również uchwałami Walnego Zebrania Członków Okręgu. Ponadto odpowiada za swoją pracę przed Zarządem Głównym Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Zarządu Okręgu należy:

1) wykonywanie uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia oraz Walnego Zebrania Członków Okręgu,

2) organizowanie działalności okręgowych władz i struktur Stowarzyszenia i występowanie w ich imieniu,

3) uchwalanie planów działalności i budżetu na podstawie uchwał i zaleceń władz naczelnych Stowarzyszenia, jak również zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

4) podejmowanie współpracy z jednostkami i instytucjami resortu Obrony Narodowej oraz organami państwowymi i samorządu terytorialnego, na terenie działania,

5) zarządzanie majątkiem i funduszami w ramach budżetu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez naczelne władze Stowarzyszenia oraz prowadzenie ewidencji księgowej, przychodów i rozchodów środków finansowych i innych dokumentów według obowiązujących przepisów oraz wytycznych Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

6) przyjmowanie deklaracji od kandydatów na członków Stowarzyszenia i ich przekazywanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w celu uzyskania stosownej uchwały akceptującej ich kandydatury,

7) informowanie społeczeństwa o działalności Stowarzyszenia na terenie działania,

8 ) składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia oraz na Walnym Zebraniu Członków Okręgu,

9) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zebrań członków Okręgu.

§ 40

1. Komisja Rewizyjna Okręgu jest organem kontrolnym Okręgu i oddziałów mu podporządkowanych i składa się z 3-5 członków.

2. Komisja Rewizyjna Okręgu wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Komisji Rewizyjnej Okręgu w trakcie trwania kadencji pozostali członkowie Komisji dokonują kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. W trybie tym można powołać nie więcej niż jednego członka organu. W przeciwnym razie, Zarząd Okręgu zwołuje Walne Zebranie Członków Okręgu w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Okręgu należy:

1) kontrola stanu realizacji przez Zarząd Okręgu i Zarządy Oddziałów, z wyłączeniem Oddziałów o których mowa w § 43 ust 3 Statutu, postanowień Statutu Stowarzyszenia, przyjętych uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Członków Okręgu oraz postanowień zawartych w innych dokumentach uchwalonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz Zarząd Okręgu,

2) kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Zarządu Okręgu i Zarządów Oddziałów, z wyłączeniem Oddziałów o których mowa w § 43 ust 3 Statutu, postanowień Statutu Stowarzyszenia, przede wszystkim ich gospodarki finansowej, w tym sprawdzenie rozliczenia otrzymanych dotacji budżetowych, planu dochodu i wydatków oraz rachunkowości,

3) na podstawie wyników kontroli przygotowanie i złożenie Zarządowi Okręgu rocznej informacji dotyczącej działalności i wykonania budżetu oraz wyników kontroli,

4) przesyłanie informacji z przeprowadzonej kontroli oceniającej działalność i wykonanie budżetu oraz wyników tej kontroli do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

5) przedstawianie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków Okręgu wraz z oceną całokształtu działalności statutowej oraz stanu gospodarki finansowej, a także składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu,

6) uczestniczenie przewodniczącego lub upoważnionego przedstawiciela (członka) komisji rewizyjnej z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Okręgu,

7) badanie i opracowywanie stanowisk w sprawach wniosków, skarg oraz zażaleń odnoszących się do działalności władz i organów Zarządu Okręgu i Oddziałów, z wyłączeniem Oddziałów o których mowa w § 43 ust 3 Statutu, a napływających od członków Stowarzyszenia,

8 ) powoływanie, w uzasadnionych przypadkach, biegłych księgowych,

9) występowanie z wnioskiem do Zarządu Okręgu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Okręgu.

ROZDZIAŁ 6
Oddziały Stowarzyszenia

§ 42

1. Oddziały są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia.

2. Oddziały powstają na mocy uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia podejmowanych na wniosek właściwego Zarządu Okręgu.

3. Oddziały są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia podporządkowanymi Zarządowi Okręgu, na którego wniosek zostały powołane.

§ 43

1. Władzami Oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna w Oddziałach liczących co najmniej 15 członków i mających swoją siedzibę poza siedzibą Zarządu Okręgu.

2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału trwa 3 lata.

§ 44

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest jako zwyczajne lub sprawozdawczo-wyborcze.

3. Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się według planu ustalonego przez Zarząd Oddziału, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

4. Walne Zebranie Członków Oddziału sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest co trzy lata.

5. Walne Zebranie Członków Oddziału zarówno zwyczajne jak i sprawozdawczo – wyborcze może być także zwoływane na żądanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Zarządu Okręgu, lub właściwej Komisji Rewizyjnej Oddziału, a także na wniosek 1/3 liczby członków Oddziału. Zebranie takie Zarząd Oddziału zobowiązany jest zwołać w terminie jednego miesiąca od wysunięcia wniosku lub żądania.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału jego Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem tego zebrania.

7. Walne Zebranie Członków Oddziału jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie, co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę uprawnionych.

§ 45

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie Oddziału,

2) z głosem doradczym – przedstawiciele władz naczelnych i okręgowych Stowarzyszenia, członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.

§ 46

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) ustalanie zadań dla Zarządu Oddziału,

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału oraz ocena działalności Oddziału i jego władz, jak i podejmowanie uchwał w tych sprawach,

3) wybór Zarządu Oddziału,

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

6) zatwierdzanie budżetu i bilansu Oddziału przedstawionego przez Zarząd Oddziału,

7) rozpatrywanie wszystkich spraw wniesionych przez członków Oddziału, władze Oddziału i wyższe władze Stowarzyszenia.

2. W oddziałach liczących co najmniej 15 członków do właściwości Walnego Zebrania Członków Oddziału należy również:

1) dokonywanie wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału,

2) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3) udzielanie lub odmowa, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

§ 47

1. Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi władz nadrzędnych Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału i odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału za swoją działalność.

2. Zarząd Oddziału składa się z od 4 do 11 członków.

3. Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

4. Skład Zarządu Oddziału w trakcie kadencji nie ulega zmniejszeniu. Zarząd może go uzupełniać poprzez kooptację. Jeśli jednak ilość członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału zmniejszy się poniżej 5 – należy przeprowadzić wybory uzupełniające na najbliższym Walnym Zebraniu.

5. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się według planu ustalonego przez Zarząd, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

6. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu Oddziału są: prezes oraz wiceprezes.

§ 48

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i zaleceń władz nadrzędnych Stowarzyszenia,

2) składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności,

3) kierowanie pracami Oddziału,

4) gospodarowanie funduszami Oddziału w ramach budżetu i administrowanie majątkiem Oddziału,

5) przedstawianie Zarządowi Okręgowemu sprawozdań z działalności Oddziału,

6) przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału,

7) przyjmowanie deklaracji od nowych członków i podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia z listy członków Stowarzyszenia i występowanie do Zarządu Okręgu o przekazanie wniosków w tych sprawach do Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

8 ) w Oddziałach liczących co najmniej 15 członków, rozpatrywanie sprawozdań pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz zwoływanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Walnego Zebrania Członków Oddziału,

9) wykonywanie innych zadań statutowych.

§ 49

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli wewnętrznej całokształtu działalności Oddziału i powoływana jest przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

3. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu Oddziału lub związane ze Stowarzyszeniem umową o pracę.

4. Komisja Rewizyjna Oddziału działa kierując się Statutem oraz wytycznymi komisji rewizyjnych nadrzędnych nadrzędnych terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

6. Komisja Rewizyjna Oddziału w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania biegłych księgowych.

7. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Komisji Rewizyjnej Oddziału w trakcie trwania kadencji pozostali członkowie Komisji dokonują kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. W trybie tym można powołać nie więcej niż jednego członka organu. W przeciwnym razie, Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 50

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) przeprowadzanie rocznych kontroli całokształtu działalności Oddziału, jego Zarządu, a zwłaszcza gospodarki finansowej i majątku Oddziału,

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności oraz określanie terminu i sposobu ich usunięcia,

3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału oraz wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

4) informowanie na bieżąco Zarządu Oddziału o stwierdzonych niedociągnięciach,

5) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektów uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Oddziału w przypadku stwierdzenia, że mogą one spowodować szkody w działalności Stowarzyszenia,

6) występowanie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału lub posiedzenia Zarządu Oddziału w przypadku stwierdzenia działań Zarządu Oddziału niezgodnych z prawem, Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia.

Rozdział 7

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 51

1. Na majątek Stowarzyszenia, oprócz powstającego ze źródeł wskazanych w art. 33 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, składają się:

1) dotacje, subwencje,

2) nieruchomości i ruchomości,

3) środki finansowe pozyskiwane na realizację celów statutowych Stowarzyszenia poprzez prowadzenie działalności gospodarczej,

4) fundusze pozyskiwane na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, poprzez utworzenie Fundacji,

2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia jest upoważniony Zarząd Główny Stowarzyszenia.

3. Zarządy Okręgów i Oddziałów mogą nabywać, zbywać lub obciążać majątek nieruchomy Stowarzyszenia jedynie na podstawie i w zakresie określonym w pisemnym upoważnieniu udzielonym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

5. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 52

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz Zarządy Okręgowe i Oddziałów są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości, stosując przepisy ustawy o rachunkowości.

2. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są wyłącznie na stosownych kontach bankowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

§ 53

Dla zapewnienia ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch, działających łącznie, członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 54

Dla zapewnienia ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Zarządów Okręgów i składania oświadczeń woli, wymagane są podpisy dwóch, działających łącznie członków Zarządu Okręgu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 55

Dla zapewnienia ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Zarządów Okręgów lub Oddziałów Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch, działających łącznie, członków Zarządu Okręgu lub Oddziału Stowarzyszenia, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział 8

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 56

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 57

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia decyduje o majątku Stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną oraz powiadamia Sąd.

§ 58

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 59

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez Sąd Rejestrowy.