Kalendarium

14.04.2014r.W dniu 11kwietnia 2014 r. , zgodnie z § 21 pkt 1 Statutu, po upływie trzyletniej kadencji władz Stowarzyszenia „Sowa”, w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie – Rembertowie odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Jako najwyższa władza Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków rozpatrywało i podejmowało decyzje zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w § 21 pkt 4 Statutu. <czytaj cały komunikat>


21.01.2011 r.W  dniu 21 stycznia 2011 roku stowarzyszenie wystąpiło do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie z wnioskiem o dopuszczenie w trybie art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. Stowarzyszenia SOWA do udziału w postępowaniu na prawach strony w prowadzonym już na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich postępowaniu administracyjnym w sprawie zamieszczenia danych osobowych w treści Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI (…).


14.01.2011 r.

W dniu 14 stycznia 2011 roku  zgodnie z postanowieniem  § 23 ust. 4 Statutu w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia SOWA, na którym między innymi:
– uchwalono, iż Zarząd Główny Stowarzyszenia składał będzie się z 15 osób;
– dokonano wyboru władz stowarzyszenia – Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;
– zatwierdzono sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej w 2010 r.;
– udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
– przyjęto plany pracy na najbliższą kadencję oraz w 2011 roku;
– uchwalono, iż wysokość składki członkowskiej i wpisowego w 2011 roku pozostają w dotychczasowej kwocie.
Po zakończeniu zgromadzenia odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne członków Stowarzyszenia SOWA.


14.12.2010 r.

W dniu 14 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie SOWA wystąpiło do właściwej miejscowo Prokuratury z „pismem procesowym zawiadamiającego” o ustaleniu nowych okoliczności, wskazujących na uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej i wypełnieniu znamion występku z art. 49 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).


29.11.2010 r.

W nawiązaniu do zawiadomień Stowarzyszenia SOWA, właściwa miejscowo prokuratura wydała w dniu 29 listopada 2010 r. postanowienie o podjęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych i niedopełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej przez zawarcie nierzetelnych danych w opracowanym raporcie.


25.10.2010 r.

W dniu 25 października 2010 r., nawiązując do statutu stowarzyszenia oraz żołnierskiej tradycji uroczystego obchodzenia rocznicy utworzenia 25 października 1918 roku w wybijającej się na niepodległość Rzeczypospolitej pierwszej struktury wojskowych służb specjalnych, odbyło się w Warszawie uroczyste spotkanie licznie przybyłych członków stowarzyszenia, jego sympatyków, byłych  żołnierzy i pracowników Jednostki Wojskowej nr 3362 i jednostek jej podległych oraz zaproszonych gości.


15.10.2010 r.

W dniu 15 października 2010 r., zgodnie z statutowymi celami działalności, Stowarzyszenie SOWA wystąpiło pisemnie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o objęcie obszarem działania Komisji bezczynności organów Państwa wobec krzywd wyrządzonych publikacją nieprawdziwych danych w Raporcie o działaniach żołnierzy i pracowników WSI … (MP  z 2007 r. Nr 11 poz. 110) i stwierdzonej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego niekonstytucyjności części zapisów ustawy na podstawie której prowadzono weryfikację i sporządzono raport.


29.09.2010 r.

W dniu 29 września 2010 r., odbyło się zebranie Zarządu Głównego stowarzyszenia podczas którego wydano Oświadczenie nawiązujące do celów stowarzyszenia i 4. rocznicy likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Treść Oświadczenia przekazano mediom prasowym, telewizyjnym, radiowym i internetowym oraz zamieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia SOWA. W tym samym dniu Prezes Zarządu Głównego stowarzyszenia gen. bryg. rez. Marek Dukaczewski udzielił wypowiedzi redakcji Wiadomości TVP1.

 


21.09.2010 r.

W dniu 21 września Stowarzyszenie SOWA wystąpiło pisemnie do:

– Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska z prośbą o informację na temat: przesłanek i podstaw inwigilacji Stowarzyszenia “Sowa” prowadzonej przez SKW, a o której pisano w mediach (np. Gazeta Wyborcza z 6.09.2010 r., komunikat PAP z 6.09.2010 r. ,Wiadomości24 z 7.09.2010 r.); koordynacji działań SKW znajdującej umocowanie w Zarządzeniu Nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r.; ewentualnych planów jego wycofanie z obiegu prawnego.

– właściwej miejscowo Prokuratury z „pismem procesowym zawiadamiającego” stanowiącym nawiązanie do zawiadomienia z dnia 31.08.2010 r. i zawierającym opis poszczególnych przestępczych zachowań osoby podejrzanej. Opis zawiera kolejną stronę raportu, wskazanie nieprawdziwego zapisu oraz stanowisko zawiadamiającego uzasadniające nieprawdziwość tegoż zapisu.

– Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pana płk Janusza Noska z informacją o ujawnieniu nowych informacji i okoliczności, które wpływają na treść Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI (…) z jednoczesna prośbą o uwzględnienie w toku działań SKW naszej informacji oraz stosownie do zapisu art. 70d, ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające (…) sporządzenie uzupełnienia Raportu. Do informacji dołączono załącznik zawierający wykaz nowych informacji i okoliczności, które wpływają na treść Raportu i zostały ustalone w wyniku orzeczeń sądów, postanowień prokuratury i ogólnej analizy wykonanej przez stowarzyszenie SOWA.


15.09.2010 r.

W dniu 15 września 2010 r., zgodnie z celami działalności Stowarzyszenia SOWA, określonymi w § 9 jego statutu, odbyło się wyjazdowe rekreacyjno-sportowe spotkanie członków stowarzyszenia. Podczas spotkania, mając na uwadze popularyzowanie problematyki obronnej, a w tym podtrzymywanie nabytych umiejętności strzeleckich, przeprowadzono strzelanie w konkurencji pistoletu centralnego zapłonu. W ramach strzelania, na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego „OBROŃCA” w Troszynie zorganizowano zawody o Puchar Prezesa Stowarzyszenia SOWA. Pierwsze miejsce w zawodach, dyplom i puchar zdobył płk. rez. Zbigniew Chąciak.  Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysokie umiejętności strzeleckie.

Po zakończeniu strzelania spotkanie przyjęło formę spotkania towarzyskiego podczas którego wymieniano doświadczenia, dzielono się wspomnieniami oraz korzystano z   przygotowanych dań tradycyjnej polskiej kuchni kurpiowskiej.

 

 

 


31.08.2010 r.

W dniu 31 sierpnia 2010 r. Stowarzyszenie SOWA złożyło do właściwej miejscowo Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej powołanej mocą ustawy  z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego ( Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711 )  czynów zabronionych wskazanych w art. 271 § 1 kk i (lub) art. 273 kk oraz art. 231 § 1 kk i art. 231 § 3 kk w ewentualnej kumulacji w oparciu o treść art. 11 § 2 kk.

W dniu 31 sierpnia 2010 r. Stowarzyszenie SOWA wystąpiło też do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce ze stosownymi prośbami o objęcie zakresem ich możliwego działania spraw w obszarze zmierzającym do naprawy niezgodnego z Konstytucją RP prawa wskazanego przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt K 51/07* oraz zmierzającym do wyjaśnienia przyczyn pozostawania w bezczynności organów państwa względem sporządzenia uzupełnienia Raportu, co gwarantuje art. 70d ustawy, wobec nowych ustaleń wpływających na jego treść. Jako nowe ustalenia w tym względzie wskazujemy podawane przez prokuratury do publicznej wiadomości kolejne fakty umorzenia postępowań z uwagi na nie zaistnienie przestępstwa, w sprawach, które opisywał Raport. Kolejne wyroki sądów stwierdzające przypadki nieuzasadnionego umieszczenia w Raporcie osób i nakazujące wypłatę im odszkodowań oraz ustalone i wskazywane, chociażby przez media, nieprawdziwe dane ujęte w treści raportu.


03.06.2010 r.

W dniu 3 czerwca 2010 r. Prezes Stowarzyszenia SOWA Marek Dukaczewski udzielił wywiadu Anicie Werner (TVN 24) i Pawłowi Siennickiemu, z którego tekst pod tytułem „Dukaczewski: Otworzę szampana, gdy Komorowski wygra” opublikowany został przez Polskatimes.


24.04.2010 r.

W dniu 27.04.2009 roku w Warszawie przy ulicy PAŃSKIEJ 81/83 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia SOWA. Zgromadzenie zwołano, zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia SOWA, z inicjatywy Zarządu Głównego. Podczas zgromadzenia przyjęto wymagane prawem zmiany w Statucie Stowarzyszenia SOWA.


01.04.2010 r.

W dniu 1 kwietnia 2010 roku odbyło się w Warszawie uroczyste spotkanie byłych żołnierzy i pracowników Jednostki Wojskowej nr 3362 i jednostek jej podległych zorganizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia SOWA z jego Prezesem generałem brygady rez. Markiem Dukaczewskim.


26.02.2010 r.

W dniu 26 lutego 2010 r. Prezes Stowarzyszenia SOWA Marek Dukaczewski w redakcji radia RMF FM rozmawiał z redaktorem Konradem Piaseckim.


24.02.2010 r.

W dniu 24 lutego 2010 r.  Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej nadał Stowarzyszeniu SOWA  REGON o numerze 142231755.


06.02.2010 r.

W dniu 6 lutego 2010 r. prezes Stowarzyszenia SOWA Marek Dukaczewski udzielił wywiadu redaktorowi Piotrowi Nisztorowi, który opublikował w Rzeczypospolitej artykuł pt. Sowa będzie bronić WSI.


02.02.2010 r.

W dniu 2 lutego 2010 r. w Warszawie odbyło się prawomocne zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia SOWA, które prowadził  jego Prezes Marek Dukaczewski. Podczas zebrania dokonano podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Głównego,  przyjęto wzory deklaracji członka zwyczajnego i członka wspierającego. W drodze uchwały ustalono kwotę wpisowego i składki członkowskiej oraz strukturę terenową Stowarzyszenia SOWA i jego logo.

 


25.01.2010 r.

W dniu 25 stycznia 2010 r. na zaproszenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia SOWA odbyło się w Warszawie uroczyste spotkanie Noworoczne żołnierzy i pracowników byłej Jednostki Wojskowej Nr 3362, jednostek wojskowych jej podległych oraz członków Stowarzyszenia i jego sympatyków.


21.01.2010 r.

W dniu 21 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy  w Warszawie,  XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS:  0000347121 Stowarzyszenie SOWA z siedzibą w Warszawie.