31.08.2010 r.

W dniu 31 sierpnia 2010 r. Stowarzyszenie SOWA złożyło do właściwej miejscowo Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej powołanej mocą ustawy  z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego ( Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711 )  czynów zabronionych wskazanych w art. 271 § 1 kk i (lub) art. 273 kk oraz art. 231 § 1 kk i art. 231 § 3 kk w ewentualnej kumulacji w oparciu o treść art. 11 § 2 kk.

W dniu 31 sierpnia 2010 r. Stowarzyszenie SOWA wystąpiło też do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce ze stosownymi prośbami o objęcie zakresem ich możliwego działania spraw w obszarze zmierzającym do naprawy niezgodnego z Konstytucją RP prawa wskazanego przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt K 51/07* oraz zmierzającym do wyjaśnienia przyczyn pozostawania w bezczynności organów państwa względem sporządzenia uzupełnienia Raportu, co gwarantuje art. 70d ustawy, wobec nowych ustaleń wpływających na jego treść. Jako nowe ustalenia w tym względzie wskazujemy podawane przez prokuratury do publicznej wiadomości kolejne fakty umorzenia postępowań z uwagi na nie zaistnienie przestępstwa, w sprawach, które opisywał Raport. Kolejne wyroki sądów stwierdzające przypadki nieuzasadnionego umieszczenia w Raporcie osób i nakazujące wypłatę im odszkodowań oraz ustalone i wskazywane, chociażby przez media, nieprawdziwe dane ujęte w treści raportu.