Strona główna

Celem działalności Stowarzyszenia jest:


  1. Integracja środowiska, ochrona jego dobrego imienia, obrona przysługujących mu z tytułu uprzedniej służby lub pracy praw nabytych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej.

  2. Aktywizacja członków Stowarzyszenia do udziału w życiu publicznym, propagowanie patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwych postaw obywatelskich i etycznych, a także kultywowanie pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych.

  3. Udzielanie pomocy prawnej i materialnej członkom Stowarzyszenia.

  4. Pomoc w tworzeniu i znajdowaniu miejsc pracy dla członków Stowarzyszenia.

  5. Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie pomocy socjalno-bytowej, ochrony zdrowia oraz w innych trudnych sytuacjach życiowych.

  6. Popularyzacja problematyki obronnej w społeczeństwie.

  7. Utrzymywanie oraz rozwój więzi merytorycznych i koleżeńskich z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej, jeżeli cele i metody tych organizacji nie są sprzeczne z prawem polskim i umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

  8. Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych w zakresie określonym w Statucie.

Twoje IP: