ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWYMI FAKTAMI 2011-12-15

WPROWADZENIE DO OBSZARU „INTERWENCJE”
Czy możemy liczyć na sprawiedliwość I, II, III i IV Władzy w demokratycznym państwie?
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 42 ust. 3 mówi: „Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu”, zaś w art. 51 ust. 4, że: „Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.”
Niestety zapisy te nie dotyczą żołnierzy i pracowników WSI, którzy w oczach polskiego społeczeństwa zostali przestępcami i zdrajcami kraju, dzięki naiwności posłów PO, którzy po wystąpieniu posła Andrzeja Urbańskiego ramię w ramię z posłami PiS głosowali w Sejmie za tymi ustawami, a także dzięki cynizmowi Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego i Prezesa RM, Jarosława Koczyńskiego, którzy powołali polityczny skład Komisji Weryfikacyjnej i powierzyli kierowanie jej pracami dwóm nieodpowiedzialnym politykom: Antoniemu Macierewiczowi i Janowi Olszewskiemu.
Mimo upływu ponad pięciu lat od likwidacji WSI w dniu 30 września 2006 r. i blisko pięciu lat od opublikowania Raportu Antoniego Macierewicza w „Monitorze Polski” w dniu 16 lutego 2007 r.:
1. Prokuratura wojskowa nie zakończyła jeszcze wszystkich 15 postępowań w sprawach popełnienia przez żołnierzy WSI przestępstw opisanych w Raporcie oraz 48 postępowań w sprawach popełnienia przestępstw przez 48 osób, które złożyły oświadczenia niezgodne z prawdą, o czym zawiadomili prokuraturę dwaj przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej.
2. Prokuratura Apelacyjna w Warszawie „intensywnie” prowadzi śledztwo o sygn. akt Ap V Ds. 49/09 rozpoczęte 5 października 2007 r. w sprawie popełnienia przestępstw przez Komisję Weryfikacyjną, o czym zawiadomiło ją 10 oficerów WSI (oraz ok. 20 osób spoza WSI), których nazwiska znalazy się w Raporcie – jeden czyn zabroniony z art. 212 kk uległ już przedawnieniu 16 lutego 2010 roku, czyn zabroniony (główny) z art. 231 kk ulegnie przedawnieniu 16 lutego 2012 r., zaś dziesiąty termin zakończenia śledztwa został wyznaczony na 5 kwietnia 2012 r.
3. Politycy i rządzący nic nie zrobili, pomimo iż Trybunał Konstytucyjny wydał trzy wyroki, które nakazują poprawienie wydanych przez Parlament RP bubli prawnych – ustawy z 9 czerwca 2006 r. i ustawy z 14 grudnia 2006 r.
4. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego robi wszystko, by uniemożliwić żołnierzom WSI dostęp do ich akt postępowania weryfikacyjnego, aby w ten sposób nie ujawnić przestępstw popełnionych przez członków Komisji Weryfikacyjnej i jego podwładnych, a ponadto fikcyjnie pragnie przygotować uzupełnienia Raportu, ale niestety prawo i wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie pozwalają mu na to.
5. Masmedia milczą w sprawie likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, choć kiedyś był to gorący temat – chętnie i bezkrytycznie prezentowany opinii publicznej.
Nie odmawiamy władzy prawa do likwidacji WSI oraz prawa do odmowy przyjęcia do nowych wojskowych służb żołnierzy, którzy swoją służbę rozpoczęli w PRL, ale nigdy nie zaakceptujemy sposobu w jaki to za rządów PiS i PO zostało zrobione. Przede wszystkim sposobu przeprowadzenia weryfikacji 2179 osób, które poddając się weryfikacji zaufały demokratycznemu państwu – a szczególnie sposobu weryfikacji 48 osób, którymi zajmowały się prokuratury oraz weryfikacji 179 osób, które znalazły się na listach przesłanych do Prezydenta RP, Prezesa RM oraz szefów SKW i SWW, pomówionych przez dwóch przewodniczących Komisji Weryfikacyjnej o popełnienie przestępstwa złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Ponadto, co z 774 oficerami i pracownikami wojska, którzy w ogóle nie zostali zweryfikowani i nikt dotychczas nikogo nie poinformował? Dlaczego Komisja Weryfikacyjna tego nie zrealizowała – brak umiejętności, czy polityczne uprzedzenia?
Do dziś osoby te czekają na jakąkolwiek odpowiedź od władz demokratycznego państwa – o słowie „PRZEPRASZAM”, najprawdopodobniej mogą już zapomnieć.
W związku z powyższym, w obszarze „Interwencje” przedstawiamy opinii publicznej nasze działania, które podjęliśmy i podejmujemy, aby doprowadzić do naprawienia krzywd wyrządzonych przez władzę demokratycznego państwa tym wszystkim żołnierzom i pracownikom WSI, którzy na to nie zasłużyli pełniąc służbę w wojskowym wywiadzie i kontrwywiadzie.
Odpowiedź na postawione na początku pytanie zostawiamy Państwu, mając nadzieję, że prezentowane dokumenty będą w tym pomocne, a ich lektura ciekawa.

>>>> czytaj więcej <<<<