14.01.2011 r.-Walne Zgromadzenie

W dniu 14 stycznia 2011 roku  zgodnie z postanowieniem  § 23 ust. 4 Statutu w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia SOWA, na którym między innymi:
– uchwalono, iż Zarząd Główny Stowarzyszenia składał będzie się z 15 osób;
– dokonano wyboru władz stowarzyszenia – Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;
– zatwierdzono sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej w 2010 r.;
– udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
– przyjęto plany pracy na najbliższą kadencję oraz w 2011 roku;
– uchwalono, iż wysokość składki członkowskiej i wpisowego w 2011 roku pozostają w dotychczasowej kwocie.
Po zakończeniu zgromadzenia odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne członków Stowarzyszenia SOWA.